gỡ bỏ ứng dụng trong Ubuntu

Cách gỡ bỏ ứng dụng trong Ubuntu bằng dòng lệnh

Gỡ bỏ ứng dụng trong Ubuntu từ dòng lệnh thông qua Terminal là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất  khi xử lý sự cố với một máy tính Ubuntu.

2 Likes Comment