MariaDB trên ubuntu

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình MariaDB trên ubuntu

MariaDB trên ubuntu – MariaDB là một nhánh miễn phí và nguồn mở của phần mềm máy chủ quản lý cơ sở dữ liệu MySQL phổ biến.

2 Likes Comment