Hướng dẫn cài đặt LibreOffice 6.0 trên ubuntu 16

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng văn phòng LibreOffice 6.0 trên ubuntu 16

Bạn muốn cài đặt ứng dụng văn phòng LibreOffice 6.0 trên Ubuntu hoặc Linux Mint? Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó.

1 Like Comment