Linux kernel 4.18

Linux kernel 4.18 được phát hành với nhiều thay đổi lớn

Sau một số sự chậm trễ, Linus Torvalds cuối cùng đã công bố phát hành một phiên bản Linux kernel 4.18

2 Likes Comment