Permissions trong ubuntu

Bài 4: File Types và Permissions trong Ubuntu

Permissions trong Ubuntu – Trong bài này mình sẽ trình bày về các loại file (file types) và phân quyền trên file (file permissions) trong hệ thống Linux

1 Like Comment