Phát hành Wine 3.0.1 với 60 bug được fix

Phát hành Wine 3.0.1 với 60 bug được fix

Phát hành Wine 3.0.1 với 60 bug được fix – Một phiên bản mới của Wine – hay còn gọi là “Windows compatibility layer” – đã được phát hành.

2 Likes Comment