remote desktop trên Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt Remmina RDC phần mềm remote desktop trên Ubuntu

Remote desktop trên Ubuntu – Remmina phần mềm remote desktop trên Ubuntu. Nó hiện hỗ trợ RDP, VNC, SPICE, NX, XDMCP, SSH và EXEC.

2 Likes Comment