Fonts chữ trên Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt và thay đổi Fonts chữ trên Ubuntu

Fonts chữ trên Ubuntu – Mặc định hệ điều hành Ubuntu bạn sẽ không có sẵn các fonts của Microsoft như Time New Roman, Arial ….

1 Like Comment