Giới thiệu chung về Ubuntu

Bài 2: Giới thiệu chung về Ubuntu

Giới thiệu chung về Ubuntu – Ubuntu là một hệ điều hành máy tính dựa trên Debian GNU/Linux, một bản phân phối Linux thông dụng

2 Likes Comment