VLC trên ubuntu

VLC trên ubuntu phát hành phiên bản mới 3.0.4 hỗ trợ AV1 Streams Decoding

VLC trên ubuntu phát hành phiên bản 3.0.4 với sự hỗ trợ AV1 Streams Decoding và nhiều bản sửa lỗi khác nhau.

2 Likes Comment