Nginx làm Reverse Proxy cho Apache

Hướng dẫn cấu hình Nginx làm Reverse Proxy cho Apache trên Ubuntu

Apache là máy chủ web phổ biến nhất hiện nay. Nginx là số 2, tuy nhiên chúng ta có thể sử dụng Nginx làm Reverse Proxy cho Apache.

2 Likes Comment