Ubuntu 16.04.5 LTS được phát hành và đã cho phép download

Ubuntu 16.04.5 LTS bản phát hành thứ năm (và cuối cùng) của Ubuntu 16.04 LTS đã được phát hành và đã cho phép tải xuống.

2 Likes Comment