User và Group trên ubuntu

Bài 3: Tổng quan về User và Group trên ubuntu

User và Group trên ubuntu – User dùng để định danh cho một người dùng trong hệ thống. Và Group chỉ một nhóm user có cùng một đặc điểm nào đó.

1 Like Comment