chia sẻ file giữa Ubuntu và Windows

Hướng dẫn chia sẻ file giữa Ubuntu và Windows, macOS

Chia sẻ file giữa Ubuntu và Windows –  Samba Server cho phép chia sẻ tệp tin giữa Ubuntu và hệ điều hành khác như Windows, macOS.

3 Likes Comment