Cinnamon desktop trên Ubuntu

Làm thế nào để cài đặt Cinnamon desktop trên Ubuntu

Cinnamon desktop trên Ubuntu – Cinnamon Desktop là một nhánh của GNOME 3. Nó được tích hợp sẵn trên một trong những bản Linux thành công nhất, Linux Mint.

2 Likes Comment