GSmartControl trên Ubuntu

Cách kiểm tra Disk Bad Sectors với GSmartControl trên Ubuntu

GSmartControl trên Ubuntu – Lỗi đĩa cứng sắp xảy ra bất cứ lúc nào và nó chỉ là vấn đề thời gian khi ổ đĩa của chúng ta bắt đầu yếu đi.

2 Likes Comment